Statut Tucholskiego Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych DRAGON

§1
Postanowienia ogólne:

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Tucholskie Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych DRAGON i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego regulaminu Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obiektem zainteresowania jest rejon Borów Tucholskich. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tuchola Plac Zamkowy 1 w województwie Kujawsko - Pomorskim.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.
 4. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
 5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 7. Stowarzyszenie nie może zostać członkiem innych organizacji społecznych.
 8. Stowarzyszenie zakłada w swojej działalności uczestnictwo nieograniczonej liczby członków.

§2
Cele i środki działania:

 1. Zrzeszanie osób zainteresowanych popularyzacją pojazdów zabytkowych.
 2. Integracja miłośników ze społeczeństwem.
 3. Tworzenie przyjaznego dla młodzieży zainteresowania tą formą działalności.
 4. Reprezentowanie osób zrzeszonych na zewnątrz środowiska.
 5. Wyzwalanie inicjatyw w kierunku popularyzacji ruchu kolekcjonerskiego.

§3
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. Reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec władz samorządowych, administracyjnych i innych organizacji, instytucji i stowarzyszeń.
 2. Współpracę na rzecz promocji swojego środowiska, regionu wspólnie z władzami samorządowymi gminy, miasta i powiatu.
 3. Promowanie i udział w imprezach reprezentujących nasz region poza jego granicami.
 4. Popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z dziedziny motoryzacji.
 5. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji młodzieży o podobnych zainteresowaniach.
 6. Stwarzanie możliwości w uzyskaniu pomocy prawnej dla członków stowarzyszenia.
 7. Otoczenie szczególną troską młodzieży w celu zapewnienia im fachowej pomocy.

§4
Członkowie, ich prawa i obowiązki:

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym jest osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, również cudzoziemcy mający zameldowanie na terenie Polski, które złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stałą składkę.
 6. Tytuł członka honorowego nadaje walne zebranie członków na wniosek Zarządu osobom wyjątkowo zasłużonym przy wcielaniu w życie idei Stowarzyszenia.
 7. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
  • uczestniczenia we wszystkich rodzajach działalności statutowej,
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • korzystania ze wszelkich materiałów, opracowań informacyjnych i innych form działalności Stowarzyszenia.
 8. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w pkt 7 za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 9. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że nie mogą stanowić większości w składzie osobowym Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Małoletni poniżej 16 lat należący do Stowarzyszenia nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają  z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 11. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
  • przestrzegania postanowień regulaminu, podjętych uchwał oraz poleceń władz Stowarzyszenia,
  • wpłacania w ustalonych terminach składek członkowskich, których wysokość ustali walne zebranie członków,
  • realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uczestniczenie w jego pracach,
  • propagowanie działalności Stowarzyszenia.
 12. Członkostwo Stowarzyszenia wygasa przez:
  • dobrowolne wystąpienie z Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi na piśmie,
  • nie opłacanie składek członkowskich przez okres 12 miesięcy.
  • śmierć członka,
  • rozwiązanie Stowarzyszenia.

§5
Władze Stowarzyszenia:

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
 3. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak aniżeli raz w roku.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków z wyjątkiem &6 pkt 3 i 4.
 5. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
  • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  • uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
  • ocena i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia,
  • ustalenie wysokości składek członkowskich,
  • uchwała zmian w regulaminie,
  • podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
 6. Na żądanie Komisji Rewizyjnej, władzy rejestrowej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
 7. Zarząd składa się z pięciu osób, to jest prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika i członka zarządu.
 8. Do zadań i zakresu Zarządu należy:
  • realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • ustalenie planów pracy i preliminarzy budżetowych,
  • kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  • składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  • przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
  • podejmowanie uchwał i decydowanie w sprawach nie należących do właściwości Walnego Zebrania Członków.
 9. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał.
 10. Do zadań Komisji Rewizyjnej, w skład której wchodzi przewodniczący i dwóch członków, należy kontrola działalności Stowarzyszenia:
  • posiedzenia komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok, zwołuje je Przewodniczący,
  • uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji,
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  • Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności opłacanie składek członkowskich, składa sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i składa wniosek dotyczący udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§6
Majątek Stowarzyszenia:

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze:
  • wpływy z wpisowego i składek członkowskich.
 2. Dla ważności pism i dokumentów konieczny jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. Zmiana regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną Stowarzyszenia.